O Centro

Dende os seus inicios, en 1997, o Centro de Formación “A Aixola” constituíuse nun referente para a impartición de accións formativas de capacitación e reciclaxe das xentes do mar.

Aixola foi creado co obxectivo de capacitar aos colectivos que abandonaban a pesca para continuar exercendo a súa actividade noutros oficios do sector marítimo. A formación puramente técnica compleméntase con actividades de inclusión social e fomento da igualdade de xénero, ofrecindo apoio na busca de novas oportunidades de emprego, e promovindo o impulso do espírito emprendedor e cooperativo entre os seus beneficiarios.

O denominador común de todas as accións formativas é a doada accesibilidade das xentes do Sector, sen necesidade de posuír estudios específicos previos* nin ter un rango de idade determinado, o que dá lugar á creación de grupos heteroxéneos nos que se favorece a aprendizaxe mutua entre alumnos.

A formación impartida é non regrada, é dicir, que non dá lugar a un certificado académico, pero sí acredita ós alumnos que a cursan cun diploma de adquisición de coñecementos e técnicas de traballo. Este enfoque favorece o acceso á formación, e axiliza a actualización de contidos, adecuando os cursos ás demandas do mercado.

Dende 2004 a Consellería do Mar encomenda ao Centro Tecnolóxico do Mar – Fundación CETMAR a xestión do Centro de Formación A Aixola.

 
 *Excepto no curso de "Certificado Profesional de Confección e Mantemente de Artes e Aparellos", para o que é obrigatorio á ESO o equivalemente.

Solicitude de visita

 

A actividade articúlase en programas formativos anuais e bianuais con cursos das seguintes áreas:

Área dos Composites: manexo do poliéster e distintos tipos de fibras, aplicando as últimas innovacións técnicas que diminúen o uso de resinas e as emisións contaminantes durante a súa manipulación. Orientado á construción naval e fabricación de pezas para o seu uso en acuicultura e outras actividades marítimas.

Área de la Madeira: cursos relacionados coa construción e reparación naval utilizando tanto as técnicas máis tradicionais como as últimas innovacións que permiten realiza pezas de baixo mantemento e altas prestacións técnicas.

Área de Instalacións: comprende cursos ligados ao mantemento e instalación de pequenos motores así como a introdución á electricidade básica en barcos de pequenas dimensións.

Área dos Plásticos Técnicos: os traballos con polietileno e polipropileno están a adquirir un protagonismo crecente nas instalacións e na acuicultura. Polas súas características técnicas, estes materiais son o grande rival do aceiro inoxidable, tanto en canto ao seu prezo coma en canto ao custo de mantemento e fabricación de pezas.


Área de Velería/Acastillaxe e Pneumáticas: accións formativas dirixidas á formación de operarios en elaboración/reparación de vai as e embarcacións pneumáticas.


Área de Redes: Formación conducente á obtención do Certificado de Profesionalidade. Impartición homologada e supervisada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

 

A actividade do Centro intégrase na súa comunidade a través das seguintes accións:

Rede de Centros colaboradores para a captación de usuarios: Aixola intégrase na súa comunidade a través dunha rede de Centros colaboradores con fins sociais, que transmiten aos seus usuarios a oferta formativa.

Colaboración coas administracións para o deseño de obxectivos didácticos: reparacións e construcións de material para o seu uso en actividades sen ánimo de lucro. Deste modo, as tarefas do ámbito da formación “significativa” son utilizadas coa finalidade de que o alumnado aprenda “sobre obxectos reais” beneficiando á sociedade co produto final.

Apoio á actividade de I+D+i pública: ao igual que na colaboración con Administracións, se aproveita a actividade formativa para deseñar e fabricar materiais de investigación e innovar nos deseños de materiais existentes. Estas accións realízanse mediante un proceso participativo que inclúe os alumnos na actividade.

Conservación do patrimonio: a formación impartida en Aixola integra a importancia da conservación do patrimonio marítimo. Nesta liña, o Centro contribúe á recuperación de embarcacións tradicionais, tanto mediante a construción de réplicas coma pola súa reparación e o trazado de equipos; realiza un labor de recuperación de motores de embarcacións antigos de deseño galego, que en moitas ocasións son utilizados con fins didácticos; recupera os deseños de redes e aparellos – que tradicionalmente transmitíanse por medios orais – mediante o trazado de esquemas.

Divulgación da actividade – comunicación social: por último, Aixola dedica tamén esforzos á transmisión da súa actividade á sociedade. Para iso todas as áreas de actividade deseñaron mostras e paneis que mostran os materiais que empregan e as súas características, así como os resultados obtidos. Esta pequena exposición serve de apoio para presentar o Centro e a súa actividade a todas as visitas que recibe (escolares, Administracións e colaboradores), e tamén se cede puntualmente para actividades divulgativas doutras organizacións (exposicións de museos e outras organizacións, encontros de embarcacións tradicionais, actividades didácticas de centros educativos, …)

 

INCIDENCIA NOS OBXECTIVOS DAS POLÍTICAS EUROPEAS

A súa actividade reforza 4 dos 11 obxectivos temáticos da Unión Europea para alcanzar un crecemento intelixente, sostible e inclusivo:

(3) mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas, no sector agrícola (FEADER) e no sector da pesca e a acuicultura (FEMP);

(8) promover o emprego e favorecer a mobilidade laboral;

(9) promover a inclusión social e combater a pobreza;

(10) inverter en educación, capacidades e aprendizaxe ao longo da vida;

Inscríbese directamente en 3 das prioridades da Unión para o Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (Artigo 6):

 1. Promoción de pesquerías sostibles dende o punto de vista ambiental, eficientes no uso de recursos, innovadoras, competitivas e baseadas no coñecemento, perseguindo os seguintes obxectivos:
                        (f) desenvolvemento de formación para o emprego, novas capacidades profesionais e formación ao longo da vida.
 2. Fomento dunha acuicultura sostible dende o punto de vista ambiental, eficiente no uso de recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento, perseguindo os seguintes obxectivos:
              (e) desenvolvemento de formación para o emprego, novas capacidades profesionais e formación ao longo da vida. 
 3. Aumento do emprego e a cohesión territorial mediante a consecución dos seguintes obxectivos específicos: a promoción do crecemento económico, a inclusión social e a creación de emprego e o apoio á empregabilidade e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e continentais que dependen da pesca e da acuicultura, incluíndo as actividades de diversificación dentro do sector pesqueiro e cara a outros sectores da economía.

O Programa Operativo do FEMP para España 2014 – 2020 contempla o desenvolvemento da formación profesional, as novas competencias e a aprendizaxe permanente na súa estratexia para fomentar unha pesca sostible dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento (Prioridade 1): entre outras medidas para impulsar a competitividade do sector extractivo, reforzará a formación e a mellora das capacidades dos traballadores do mar para facilitar a súa integración a actividades complementarias da pesca extractiva (Obxectivo Temático 8 asociado ao artigo 29).

A actividade do Centro tamén persegue 4 dos obxectivos específicos do Fondo Social Europeo:

Promoción do emprego e soporte da mobilidade laboral:

 • Integración sostible dos mozos que non están a traballar, educación ou formación no mercado de traballo;
 • autoemprego, emprendemento e creación de empresass
 • igualdade de xénero e conciliación laboral;
 • adaptación de traballadores, empresas e emprendedores ao cambio;

Investimento en educación, capacidades e formación ao longo da vida

 • Impulso do acceso á formación ao longo da vida, mellorando as capacidades e competencias dos traballadores e aumentando a relevancia dos sistemas de educación e formación no mercado de traballo.

Promoción da inclusión social e loita contra a pobreza:

 • Promoción da economía social e as empresas sociais;

Reforzo da capacidade institucional e a administración pública eficiente:

 • Investimento na capacidade institucional e na eficiencia das administracións públicas e os servizos públicos co obxecto de reformas, mellor regulación e boa gobernanza;
 • Desenvolvemento de capacidades para os actores que ofrecen emprego, educación e políticas sociais, así como pactos sectoriais e territoriais para mobilizar as reformas a nivel nacional, rexional e local.

COLABORACIÓNS DE “A AIXOLA”

O Centro de Formación A Aixola compaxina o seu labor formativo coa colaboración coa comunidade do seu ámbito a través do deseño, construción e reparación de diversos materiais. Desta forma, o traballo de taller dos cursos realízase sobre obxectos reais ou sobre a resolución de problemas concretos, ao tempo que se obteñen beneficios no ámbito.

Todas as colaboracións se realizan con entidades sen ánimo de lucro, e son aprobadas pola Consellería do Mar.

Protocolo de colaboración e Solicitude (Galego)

Protocolo de colaboración y Solicitud (Español)

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Google Plus