Requisitos para os cursos de redes.

Para participar no proceso de selección de estudantes, deberá comunicarlle á súa oficina de Emprego o seu interese en realizar o curso “Confección e mantemento de artes e aparellos”, código de especialidade MAPN0108. Só poderán participar no proceso de selección as persoas que cumpran algún dos requisitos esixidos para a formación conducente aos certificados profesionais de nivel 2, indicados ao final da páxina.

NOVIDADE RESPECTO A ANTERIORES CONVOCATORIAS: A partir de outubro de 2016: terán preferencia as persoas desempregadas, pero tamén poderán participar traballadores ocupados, ata un máximo do 75% e sempre que as prazas non estean cubertas con desempregados.

NOTA: O feito de estar rexistrado como solicitante do curso na súa oficina de Emprego non é unha garantía de ser preseleccionado, pero é o único xeito de participar no proceso de selección de estudantes.

REQUISITOS DE ACCESO AOS CURSOS:

Para acceder aos módulos formativos dos certificados de nivel profesional de cualificación 2, os aspirantes deberán cumprir algúns dos seguintes requisitos:

1. Estar en posesión do título de graduado ou graduada na educación secundaria obrigatoria.

2. Estar en posesión dun certificado profesional do mesmo nivel que o módulo ou módulos formativos e / ou o certificado profesional ao que desexa acceder.

3. Estar en posesión dun certificado profesional de nivel 1 da mesma área familiar e profesional.

4. Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou ter superadas as correspondentes probas de acceso convocadas polas administracións educativas.

5. Ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 ou 45 anos.

6. Ter o certificado de aptitude nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade do nivel 2 da cualificación correspondente, mediante a superación das probas de avaliación en competencias clave convocadas pola Consellería de Traballo e Benestar. As persoas que superen accións formativas correspondentes a competencias clave que figuren no ficheiro de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal estarán exentas de realizar estas probas.

SE NON TEN OS REQUISITOS DE FORMACIÓN:

Se non tes os requisitos de formación, podes acceder a través das probas de competencia clave dos certificados de nivel 2 organizados pola Dirección Xeral de Emprego e Formación. Se superas estas probas poderás acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 1 e 2.Pode solicitar información sobre cando se convocan as probas e como rexistrarse en todos estes puntos de información (inclúe todas as oficinas de emprego).
Ademais, en moitas localidades organízanse cursos para preparar estas probas de nivel (Podes consultar no teu Municipio ou nos puntos de información do Ministerio de Traballo).

SE XA TEN EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Se xa tes experiencia relacionando as redes, podes solicitar o recoñecemento da túa experiencia profesional. O Ministerio de Traballo e Benestar explica o procedemento e ofrece un esquema do seu funcionamento.

O primeiro paso é acudir aos puntos de información (inclúe tamén as oficinas de emprego).

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram