Requisitos para os cursos de redes.

REQUISITOS PARA ACCEDER A AIXOLA

A actividade formativa de Aixola está dirixida a persoas dos seguintes colectivos:

  1. Operadores do sector pesqueiro
  2. Pescadores
  3. Cónxuxes dos pescadores/mariscodoras autónomos
  4. Persoas con titulación ou certificados para traballar no sector pesqueiro.
    Máis info: http://aixola.cetmar.org/requisitos-para-o-alumnado/ 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 2

Para acceder aos módulos formativos dos certificados de nivel profesional de cualificación 2, os aspirantes deberán cumprir algúns dos seguintes requisitos:

1. Estar en posesión do título de graduado ou graduada na educación secundaria obrigatoria, o equivalente.

2. Estar en posesión dun certificado profesional do mesmo nivel que o módulo ou módulos formativos e / ou o certificado profesional ao que desexa acceder.

3. Estar en posesión dun certificado profesional de nivel 1 da mesma área familiar e profesional.

4. Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou ter superadas as correspondentes probas de acceso convocadas polas administracións educativas.

5. Ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 ou 45 anos.

6. Ter o certificado de aptitude nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade do nivel 2 da cualificación correspondente, mediante a superación das probas de avaliación en competencias clave convocadas pola Consellería de Traballo e Benestar. As persoas que superen accións formativas correspondentes a competencias clave que figuren no ficheiro de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal estarán exentas de realizar estas probas.

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram