2.1- Existe algún requisito para inscribirme nos cursos?

Existen dúas modalidades de cursos, con diferentes requisitos, en función de que permitan ou non acadar un certificado de profesionalidade:

  1. CURSOS CON CERTIFICADO DE APROVEITAMENTO (Áreas de composites, madeira, velería e pneumática, instalacións e plásticos): Deberá realizarse unha PREINSCRIPCIÓN a través dos formularios da web. As persoas interesadas deben inscribirse en cada curso, indicando nome, apelidos, correo e teléfono de contacto. Todos os pre-inscritos son convocados telefonicamente (e por correo electrónico, se non atenden o teléfono) unha semana antes da proba de selección.
    • Non se require ningunha formación académica para inscribirse.
    • Nos cursos de especialización poderá valorarse positivamente a experiencia en taller e o coñecemento de técnicas de traballo.
  2. CURSOS CONDUCENTES A UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE (Área de redes): Para acceder a estes cursos, as persoas aspirantes deberán cumprir algún dos requisitos requiridos para a formación conducente aos Certificados de Profesionalidade de nivel 2 e realizar a inscrición a través das oficinas de Emprego de Galicia.

En ambos casos as persoas preinscritas serán convocadas a realizar unha proba de acceso ao curso no que se matricularon.

A formación de Aixola está especialmente dirixida ás persoas vinculadas co sector marítimo e pesqueiro, que terán preferencia sobre outros colectivos. Deberá acreditarse a relación co sector:

  • Relación formativa co sector: copias dos títulos de formación e/ou da cartilla de navegación (páxinas que acreditan a formación)
  • Relación laboral co sector: copia da vida laboral e/ou libreta de navegación (páxinas de embarques) e/ou certificado de empresa (cando aclara a relación co sector dun epígrafe da vida laboral)
  • Relación familiar co sector: copia do libro de familia ou documento acreditativo da relación do familiar co alumno e copia da documentación que acredita a relación formativa ou laboral desta persoa co sector marítimo ou pesqueiro.
  • Relación xeográfica co litoral: copia do certificado de empadroamento nun concello litoral.

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram