INSTALACIÓNS (mecánicas e eléctricas)


CURSO DE ELECTRICIDADE E HIDRÁULICA BÁSICAS APLICADA AL BUQUE

HORAS:

275

Inicio: 01/02/2021

Fin: 26/04/2021

Inscripcións pechadas


OBXECTIVO DO CURSO:

Realizar operacións básicas de montaxe de instalación eléctricas sinxelas nun cadro manexando o polímetro e realizar montaxes hidráulicos sobre un simulador, cumprindo as normativas de seguridade laboral e tratamento dos residuos.


CONTIDOS:

MÓDULO 1: Prevención de riscos laborais.

MÓDULO 2: Fundamentos da electricidade.

MÓDULO 3: Compoñentes básicos da instalación eléctrica dun buque.

MÓDULO 4: Circuítos eléctricos básicos aplicados ao buque.

MÓDULO 5: Fundamentos da hidráulica.

MÓDULO 6: Compoñentes básicos dunha instalación hidráulica.

MÓDULO 7: Circuítos hidráulicos básicos aplicados ao buque.MECÁNICA BÁSICA DE MOTORES EN EMBARCACIÓNS MENORES

INICIO: 18/09/2020 – FIN: 30/10/2020

INSCRIPCIÓNS PECHADAS!

HORAS:

150

Inicio: 23/09/2020

Fin: 04/11/2020

FINALIZADO!


OBXECTIVOS:

Recoñecer os fundamentos básicos de mecánica, aplicándoos ao mantemento de embarcacións menores, cumprindo a normativa de calidade, prevención de riscos laborais e protección medioambiental.


MÓDULOS:

MÓDULO 1: Prevención de riscos laborais.
MÓDULO 2: Tecnoloxía mecánica
MÓDULO 3: Mantemento básico dos sistemas de propulsión de embarcacións menores.


A frota pesqueira con porto base en Galicia, formada por 4.497 buques de pesca e 1.294 de acuicultura en abril do 2015, é a máis importante de todas as rexións europeas e tamén é a maior do país co sector pesqueiro máis potente da Unión Europea. De feito, Galicia posúe preto do 40 % dos barcos españois. Estes datos reflicten a gran importancia da frota galega no sector pesqueiro comunitario e estatal.

Segundo o Plan Estratéxico da Náutica Recreativa en Galicia 2012-2020, contamos ao largo do noso litoral con 63 instalacións deportivas, 28 concesións ou autorizacións náutico deportivas, 7 instalacións para embarcacións en seco e 9.560 amarres, o que representa un 15,1 % do total peninsular español.

Todo isto danos unha idea do volume de embarcacións de carácter profesional e recreativo que poden precisar mantemento e reparación no noso litoral.

A rotundidade destas cifras explica por si mesma a necesidade de programar cursos de formación que, sen pretender invadir o campo das titulacións regradas, transmitan coñecementos básicos de manexo e mantemento de instalacións sinxelas.

Por outra banda, o carácter eminentemente práctico dos cursos e as ferramentas e materiais empregados neles, fan que, en todas as accións formativas, existan solicitudes de alumnos procedentes do grado medio e superior da formación profesional.

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram