Requisitos para os cursos de redes.

REQUISITOS PARA ACCEDER A AIXOLA

A actividade formativa de Aixola está dirixida a persoas dos seguintes colectivos:

  1. Operadores do sector pesqueiro
  2. Pescadores
  3. Cónxuxes dos pescadores/mariscodoras autónomos
  4. Persoas con titulación ou certificados para traballar no sector pesqueiro.
    Máis info: https://aixola.cetmar.org/requisitos-para-o-alumnado/ 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 2

Para acceder aos módulos formativos dos certificados de nivel profesional de cualificación 2, os aspirantes deberán cumprir algúns dos seguintes requisitos:

1. Estar en posesión do título de graduado ou graduada na educación secundaria obrigatoria, o equivalente.

2. Estar en posesión dun certificado profesional do mesmo nivel que o módulo ou módulos formativos e / ou o certificado profesional ao que desexa acceder.

3. Estar en posesión dun certificado profesional de nivel 1 da mesma área familiar e profesional.

4. Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou ter superadas as correspondentes probas de acceso convocadas polas administracións educativas.

5. Ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 ou 45 anos.

6. Ter o certificado de aptitude nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade do nivel 2 da cualificación correspondente, mediante a superación das probas de avaliación en competencias clave convocadas pola Consellería de Traballo e Benestar. As persoas que superen accións formativas correspondentes a competencias clave que figuren no ficheiro de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal estarán exentas de realizar estas probas.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram