3.2- Estar seleccionado nun curso, garánteme a entrega do Certificado de Aproveitamento?

Para acadar o Certificado de Aproveitamento é imprescindible asistir como mínimo ao 80 % da formación, sen que as faltas de asistencia superen o 80 % de ningún dos módulos do curso. Ademais é preciso acadar os contidos mínimos de coñecementos teóricos, destrezas e actitudes fronte ao traballo. Os docentes do curso realizan unha avaliación continua e reforzarán a titorización das persoas con maiores dificultades.

As persoas que non acaden os mínimos de asistencia ou aproveitamento recibirán un certificado de asistencia, con referencia ás horas totais de asistencia ao curso e coa indicación a pe de páxina: “Este certificado non se corresponde co Diploma de Aproveitamento”.