Comunicación aos interesados no curso de Redes e Aparellos

A partir de setembro de 2015 o Centro de Formación A aixola iniciará a impartición dos cursos de “Confección e Mantemento de artes e Aparellos” que dan acceso ao certificado de profesionalidade correspondente.

O Servizo Público de Emprego de Galiza realizará a pre-selección de candidatos para o curso, que participarán nas probas de selección realizadas no Centro de Formación A Aixola.

Se vostede desexa participar no proceso de selección de alumnos, deberá  notificar á súa oficina de Emprego o seu interese en realizar o curso “Confección e Mantemento de artes e Aparellos”, código de especialidade MAPN0108. Só poderán participar no proceso de selección as persoas que cumplan algún dos requisitos indicados ao final da páxina.

redes2

NOTA: Dado o elevado número de demandantes do curso, o feito de estar inscrito como demandante do curso na súa oficina de Emprego non é garantía de ser pre-seleccionado,  pero é a única vía para poder participar no proceso de selección de alumnos.

REQUISITOS DE ACCESO AOS CURSOS:

Para acceder á formación dos módulos formativos dos certificados de profesionalidade do nivel de cualificación profesional 2, as persoas aspirantes deberán cumprir algún dos requisitos seguintes:

a) Estar en posesión do título de graduado ou graduada en educación secundaria obrigatoria.

b) Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos e/ou do certificado de profesionalidade a que desexa acceder

c) Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional

d) Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio, ou ben ter superado as correspondentes probas de acceso convocadas polas administracións educativas.

e) Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou 45 anos.

f) Ter o certificado de apto nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 de cualificación correspondente, a través da superación das probas de avaliación en competencias clave convocadas pola Consellería de Traballo e Benestar.

Estarán exentas da realización destas probas as persoas que superasen con avaliación positiva accións formativas correspondentes a competencias clave que figuren no ficheiro de especialidades formativas do Servizo de Emprego Público Estatal.

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram