6- Como podo solicitar unha visita? Canto duran?

As visitas de grupos ao Centro de Formación A Aixola poderán adaptarse ás necesidades particulares de cada caso. Recibimos habitualmente a centros escolares, centros de formación profesional, delegacións do sector marítimo-pesqueiro doutras rexión e países, así coma outros colectivos con interese na nosa actividade. A visita tipo dura 1 hora e media; esta duración tamén […]

5- Teño unha embarcación estragada. O Centro pode reparala ou restaurala?

Aixola non pode facer reparacións para particulares. Todas as colaboracións para a construción, reparación e restauración de embarcacións e equipamentos realízanse con entidades sen ánimo de lucro; deberán destinarse a fins non lucrativos, ademais de resultar acordes ós obxectivos dos cursos. Existe un protocolo que detalla os criterios que deben cumprir estas colaboracións. + Información

2.3- En que consiste a “proba de acceso”?

Realízase unha proba escrita de coñecementos básicos e unha entrevista. Proba escrita: diferente segundo a especialidade, inclúe conversión de unidades, cálculos de superficies ou volumes, regras de tres para o cálculo de custes, e pode incluír preguntas sobre coñecementos xerais na materia do curso. Entrevista: Inclúe apartados de caracterización socio-laboral, nivel de estudos, e relación […]

2.1- Existe algún requisito para inscribirme nos cursos?

Existen dúas modalidades de cursos, con diferentes requisitos, en función de que permitan ou non acadar un certificado de profesionalidade: CURSOS CON CERTIFICADO DE APROVEITAMENTO (Áreas de composites, madeira, velería e pneumática, instalacións e plásticos): Deberá realizarse unha PREINSCRIPCIÓN a través dos formularios da web. As persoas interesadas deben inscribirse en cada curso, indicando nome, […]

4- Cal é o curso que ten maior saída laboral?

Para coñecer o grado de inserción dos alumnos formados no C.F. “A Aixola”, realízase unha enquisa telefónica 6 meses despois da finalización de cada curso. Nos últimos períodos, (cursos 2014 a 2016), arredor do 80 % dos nosos alumnos estaban en paro ao inicio das súas formacións. O 74 % das persoas contactadas para a […]

3.1- Que tipo de diploma me dan? É oficial?

Toda a formación impartida no centro está encadrada no rango de formación non regrada, é dicir, é unha formación que non da lugar a un certificado académico, pero que acredita ós alumnos que a cursan cun Certificado de Participación con aproveitamento expedido polo Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR , no que figuran os […]

1.2- Reciben os alumnos axudas para desprazamento?

Ningún dos cursos ofrecidos inclúe axudas para desprazamentos para asistir ao Centro de Formación, nin outro tipo de achega económica ós alumnos. No caso de realizarse saídas prácticas que requiran desprazamentos fóra do Centro, ou ben se disporá dun medio de transporte común, ou ben se aboarán os custes correspondentes aos alumnos que tivesen que […]